SMEK ProjektySMEK I

SMEK I

"Sieć Miast Euroregionu Karpackiego"

O PROJEKCIE
Projekt pn. „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w okresie od 08.2009r. – 07.2010r. Wartość całkowita projektu wynosi 259 332,00 EUR z czego 220 432,20 EUR dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel ogólny:

Utworzenie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego jako platformy współpracy samorządów miejskich polskiej i słowackiej strony Euroregionu Karpackiego działającej na rzecz koordynacji rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

Cele szczegółowe:

1. Utworzenie dwóch centrów koordynacji Sieci w Jarosławiu i w Humennem

2. Wypracowanie metodologii współpracy w ramach Sieci Miast EK

 

Partnerzy projektu:
PW - Gmina Miejska Jarosław – Wnioskodawca i Partner Wiodący

PP1 - Miasto Humenne

PP2 - Gmina Miejska Przemyśl

PP3 - Gmina Miejska Przeworsk

PP4 - Gmina Miejska Ustrzyki Dolne

PP5 - Miasto Snina

PP6 - Miasto Vranov n/ Toplu

 

Etap I: INICJACJA

W pierwszym etapie trwającym od  08.2009r. do 01.2010r. działania rozpoczęły się od organizacji Konferencji otwierającej projekt, podczas której zostały przedstawione cele projektu oraz zaproponowano metodologię pracy przy tworzeniu Sieci i jej specjalizacji. Konferencja zgromadziła przedstawicieli władz samorządów miejskich z obszaru województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w Jarosławiu. Na podstawie przeprowadzonych ankiet powołano dwa pilotażowe zespoły tematyczne ds. Turystyki (koordynacja – Jarosław) i ds. gospodarki (koordynacja Humenne). Celem prac obu Zespołów było wypracowanie pilotażowych procedur współpracy oraz zasad tworzenia wspólnych projektów w tych zakresach. Członkami zespołów byli przedstawiciele partnerów projektu. Podczas pierwszego etapu zostały przeprowadzone audyty: audyt porównawczy potencjału instytucjonalnego miast EK w zakresie turystyki, audyt procesów związanych z aktywnością miast EK w zakresie turystyki, audyt związany z wykorzystaniem funduszy UE na turystykę w miastach EK, audyt porównawczy potencjału instytucjonalnego miast EK w zakresie gospodarki, audyt procesów związanych z aktywnością miast EK w zakresie gospodarki. Zwieńczeniem pierwszego etapu była I Konferencja Tematyczna Miast Euroregionu Karpackiego dotycząca turystyki.

 

Etap II: POWOŁANIE SIECI

Drugi etap trwający od 02.2010r. do 07.2010r. składał się z działań podsumowujących etap pierwszy oraz działań przygotowujących powołanie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Pierwszym działaniem była organizacja w Humennem II Konferencji Tematycznej Miast EK dotyczącej gospodarki. Podczas tego etapu wydane zostały wydawnictwa podsumowujące audyty przeprowadzone w etapie pierwszym oraz materiały promocyjno – informacyjne.

Zakupiono sprzęt oraz wyposażenie, a także przeprowadzono adaptację i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na centra koordynacji Sieci w obu głównych miastach partnerskich. Dodatkowo w drugim etapie zlecone zostały opracowania studium: „Jak tworzyć produkt turystyczny Miast Karpackich” oraz „Jak inwestować w miastach Karpackich”. W tym etapie uruchomiono również stronę internetową projektu i opracowano w jej ramach serwisy informacyjne. Projekt oraz etap II zakończyła Konferencja Podsumowująca zorganizowana w Jarosławiu, siedzibie przyszłego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Sieć Miast Euroregionu Karpackiego.

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: