SMEK ProjektySMEK II

SMEK II

"Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego"

O PROJEKCIE

Projekt pn. „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w okresie od 01.04.2011r. – 30.09.2012r. Wartość całkowita projektu wynosi 354 050,00 EUR z czego 298 724,85 EUR dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel ogólny:

Cel główny projektu został określony jako „Wzmocnienie i profesjonalizacja współpracy miast karpackich, poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”. Jego realizacja jest niezbędna dla stworzenia zorientowanej na rozwój społeczno-gospodarczy terytorialnej struktury kooperacji ośrodków miejskich pogranicza polsko-słowackiego, wpływając na poprawę jakości życia mieszkańców zaangażowanych miast.


Cele szczegółowe:

  1. Opracowanie informatycznej aplikacji SMEK-int do zarządzania współpracą partnerów, która ułatwi wspólne planowanie, przygotowywanie i realizację projektów transgranicznych.
  2. Utworzenie komórek współpracy w ramach struktur organizacyjnych miast, co wpłynie na zbudowanie profesjonalnego zaplecza kadrowego na poziomie partnerów.
  3. Opracowanie procedur współpracy dla Sieci Miast, które pozwolą na ujednolicenie zasad kooperacji i ułatwią jej monitoring.
  4. Stworzenie technicznych możliwości organizowania telepracy pomiędzy miastami należącymi do Sieci, która umożliwi komunikację w trybie telekonferencji.
  5. Powołanie centrów koordynacyjnych w Stowarzyszeniach, które będą odpowiadać za monitoring Sieci, kontakt z zachodnimi partnerami z UE oraz za rekrutację nowych członków.

 

Partnerzy projektu:
PW  - Miasto Humenne Wnioskodawca i Partner Wiodący
PP1 - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie
PP2 - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja - Północ z siedzibą w Preszowie
PP3 - Gmina Miejska Przemyśl
PP4 - Gmina Miejska Przeworsk
PP5 - Gmina Lesko
PP6 - Miasto Jasło
PP7 - Miasto Snina
PP8 - Miasto Medzilaborce
PP9 - Gmina Miejska Ustrzyki Dolne
PP10 - Miasto Vranov nad Toplou
PP11 - Gmina Miejska Jarosław
PP12 - Gmina Boguchwała

 

Etap I: ARCHITEKCI

Pierwszy etap trwający od kwietnia do września 2011 roku, koncentruje się na mobilizacji zasobów projektu, oraz na działaniach o charakterze badawczym w celu przygotowania metodologii dalszego rozwoju Sieci  i architektury systemu współpracy teleinformatycznej tzw. SMEK-int. Zadaniem Zespołu Badawczego, złożonego z przedstawicieli partnerów oraz czterech dziedzinowych ekspertów jest m.in. przeprowadzenie prac analityczno - koncepcyjnych mających na celu wypracowanie zasad współpracy w oparciu o dostosowaną do potrzeb Sieci metodykę zarządzania projektami (PRINCE2), a także opracowanie strategii działań komunikacyjnych, umożliwiających dotarcie z przekazem kluczowym do zidentyfikowanych grup docelowych. Zorganizowana w ramach pierwszego etapu międzynarodowa konferencja otwierająca projekt pn. „European best practices in networking of cities and towns” z udziałem przedstawicieli Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Ukrainy służy pogłębieniu, rozszerzeniu i poprawie skuteczności kooperacji miast/partnerów Euroregionu, a podpisanie Memorandum Karpackiego - połączeniu wysiłków państw, Unii Europejskiej i poszczególnych władz regionalnych w celu wypracowania wspólnej strategii dla Karpat.

 

Etap II: BUDOWNICZOWIE

Drugi etap projektu, trwający od października 2011 r. do marca 2012 r.,  stanowi kontynuację pierwszego i kładzie szczególny nacisk na utworzenie aplikacji SMEK-int, publikację wyników badań i audytu opracowanych przez Zespół Badawczy oraz ekspertów dziedzinowych, a także edycję materiałów informacyjno – promocyjnych. Jednym z kluczowych produktów tego etapu jest stworzenie elektronicznej platformy oraz zakup systemu wideokonferencyjnego, które staną się istotnym kanałem komunikacji między miastami należącymi do Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. W celu przygotowania zaplecza analityczno – technicznego dokonano ogólnej diagnozy potencjału instytucjonalnego Członków Sieci oraz wypracowano propozycje zmian w strukturach urzędów i budowie zespołów ludzkich, służące poprawie partnerskiej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zostały również  zidentyfikowane, zoptymalizowane i opracowane fundamentalne procedury dotyczące kooperacji Sieci Miast, mające usprawnić komunikację Partnerów SMEK, a przez co zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów, czasu oraz uzyskanych rezultatów.

 

Etap III: UŻYTKOWNICY

Trzeci etap realizowany od kwietnia do września 2012r. wiąże się z uruchomieniem systemu SMEK-int oraz organizacją pięciu telesesji poświęconych obszarom związanym z rozwojem miejskim, w których zdalnie będą uczestniczyć Członkowie Sieci. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla partnerów oraz przedstawicieli zaproszonych do współpracy Instytucji w zakresie użytkowania aplikacji. Etap trzeci kończy konferencja podsumowująca, której celem jest przedstawienie inicjatywy SMEK oraz prezentacja systemu SMEK-int zaproszonym władzom miast – przyszłym partnerom Sieci. Przystąpienie nowych Członków do Sieci Miast, umocni proces tworzenia spójnej terytorialnie struktury funkcjonowania ośrodków miejskich w Euroregionie.

 

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: