SMEK SMEK

SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego

Idea powołania Sieci Miast Euroregionu Karpackiego posiada już kilkuletnią historię. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska od 2009 roku prowadzi działania zmierzające do utworzenia trwałej, profesjonalnej transgranicznej struktury współpracy miast karpackich.

 

Pod hasłem powołania Sieci zrealizowano kilka pilotażowych projektów transgranicznych, których kontynuację stanowi projekt pn. „Innowacyjna platforma współpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”. Dla realizacji celu projektu powołano konsorcjum miast, którego zadaniem jest działanie na rzecz koordynacji rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

Zapewnienie efektywnego podejmowania wspólnych działań służących pogłębieniu, rozszerzeniu i poprawie skuteczności kooperacji Sieci Miast wymaga odpowiedzialnego zaangażowania wszystkich Partnerów oraz stałego monitoringu procesów rozwojowych SMEK.

 

Przybliżając Państwu cel naszych działań pragniemy zachęcić instytucje samorządowe do podjęcia współpracy w ramach tworzenia wspólnej przestrzeni społeczno – gospodarczej na obszarze Karpat.

 

 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: