SMEK SMEKStruktura organizacyjna SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Funkcje koordynacyjne w SMEK pełnią instytucje spoza sektora publicznego: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ. Ich rolą jest udzielanie wsparcia Sieci i poszczególnym miastom w zakresie rozwoju i działań metodyczno-merytorycznych.

 

W ramach projektu został powołany również Komitet Sterujący Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, który jest ciałem decyzyjnym i opiniotwórczym dla tej inicjatywy.

Celem Komitetu jest opiniowanie działań podejmowanych przez członków i strukturę Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, wyznaczanie kierunków działań zmierzających do rozwoju społeczno – gospodarczego miast członkowskich i Sieci oraz uzgadnianie i reprezentowanie wspólnych stanowisk członków w stosunku do instytucji zewnętrznych. Komitet podejmuje decyzje we wszystkich istotnych dla Sieci Miast Euroregionu Karpackiego sprawach.

 

Komitet Sterujący działa na podstawie § 25, pkt. 8 Statutu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zgodnie z Regulaminem Komitetu Sterującego Sieci Miast Euroregionu Karpackiego (projekt z dnia 28.09.2011).

 

W skład Komitetu wchodzą: przedstawiciele – szefowie miast uczestniczących w inicjatywie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Słowacja – Północ. W toku prac Komitetu istnieje możliwość uzupełniania jego składu na wniosek Stowarzyszeń lub ich członków.

 

Rola i funkcje Komitetu Sterującego:

 

  • Uzgadnianie kierunków rozwoju inicjatywy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
  • Całościowy nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania Strategii dla Miast Karpackich.
  • Wyznaczanie priorytetowych obszarów rozwojowych dla inicjatywy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, Euroregionu Karpackiego i obszaru Karpat.
  • Współpraca z instytucjami, które mogą przyczynić się do rozwoju Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
  • Opiniowanie propozycji działań oraz konsultowanie przedsięwzięć w ramach procesu tworzenia i rozwoju Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
  • Zaangażowanie w działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych na rzecz rozwoju Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na rzecz Sieci Miast Euroregionu Karpackiego.
  • Opiniowanie planów pracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. 

O SMEK

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego to transgraniczna platforma systemowej i skoordynowanej współpracy samorządów miejskich przynależących do Euroregionu Karpackiego. Zadaniem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju ośrodków miejskich w regionie przygranicznym.

 

SMEK

Historia SMEK

Wizja i misja SMEK

Struktura organizacyjna SMEK

Newsletter

Nasze strony

Członkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Copyright © 2022 SMEK
CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja: